054-7255233phone

התכנה הנמכרת באתר מיועדת אך ורק לצרכים חוקיים!

תנאי שימוש
תנאי שימוש

אנו מפתחים ומשווקים תוכנת ומערכות ספייפון עם יכולות מעקב והאזנה מהמתקדמות בעולם. התוכנה נרכשת ומותקנת על ידי הלקוחות באופן עצמאי לחלוטין. אי לכך, אין לנו כל בקרה על סוג ומטרות השימוש בה. הקלטת שיחות בהן רוכש הספייפון אינו שותף, אינה חוקית במדינות רבות. כאשר משתמשים בספייפון למעקב אחר עובדים ושיפור השירות, יש ליידע את עובדי החברה כי הם נתונים למעקב למטרות ייעול ושיפור השירות אותו הם מעניקים. התוכנה מוסתרת על מנת למנוע מצבים בהם העובדים יפסיקו את פעולתה על מנת להסתיר מידע מהמעסיקים שלהם.

כמו כל מוצר אחר הנרכש, ניתן לנצל את מעלותיה הרבות של תוכנת ספייפון זו למטרות שאינן חוקיות במדינה בה היא נרכשת. לקוח אשר יחשוף בפני מחלקת השיווק והתמיכה את כוונותיו הלא חוקיות, לא יורשה לרכוש את התכנה ואת שירותינו. התכנה נוצרה על מנת שתהיה האפשרות להשגיח ולהגן על: ילדים קטינים או חסרי ישע. התכנה יכולה לסייע במקרים של מעילות, סכסוכים, אי הבנות, תיעוד עצמי, ארגונים מקצועיים, שיפור המיומנות העסקית, מעקב אחר עובדים וכדומה וכל זאת, בכפוף לחוקים באותה המדינה בה התכנה פועלת. אי ידיעת החוק, אינה פוטרת.

שימוש חוקי בספייפון יכלול: אפליקציה למציאת המכשיר בארוע גניבה, מעקב אחר עובדים ולשיפור ובקרה, גיבוי אישי ותיעוד של כלל פעולות המכשיר, הקלטה ותיעוד של שיחות אישיות. בכל מקרה, יש להתייעץ עם עורך דין מקומי המכיר את החוק במדינה בה נעשה שימוש בספייפון.

לא נהיה שותפים לעברה על החוק ונפעל על פי הכללים בכל מדינה בה המוצרים שלנו נמכרים. רוכש תוכנת הספייפון מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי או פלילי בתוכנה. אנו נעצור את השירות באם תגיע אלינו תלונה בנוגע לשימוש לא חוקי של המוצר שלנו.

על כן, חשוב לנו מאד להדגיש כי:

● חל איסור מוחלט להיעזר בתוכנה לצרכי האזנת סתר שאינה חוקית.

● רוכש שיעשה בתוכנת הספייפון שימוש שאינו חוקי, יישא במלוא האחריות.

לא נהיה אחראים לכל נזק, עברה על החוק, הפסד ואי נעימות העלולים להיגרם משימוש הנוגד את תנאי השימוש של האתר ושל החוק במדינה בה נרכשה התכנה.

על רוכשי הספייפון לשימוש במדינת ישראל חל חוק האזנת סתר הישראלי.

רכישת הרשיון לשימוש במוצר היא עבור מכשיר אחד. התוכנה אינה מותרת לשכירות משנה או להעברה בין מכשירים. נאפשר את העברת התוכנה למכשיר אנדרואיד אחר במקרה של גנבה, אובדן או שידרוג. העברת התוכנה למכשיר אחר לא תותר במקרה בו אדם אחר ישתמש בו. המערכת תבדוק באופן אוטומטי כי אותו אדם שהפעיל את המכשיר שהוחלף, משתמש גם בחדש. במקרה בו תזהה המערכת כי במכשיר החדש משתמש אדם אחר, הרשיון יעצור לאלתר. עלות ההעברה תהיה על פי תקנון החברה ורשיון השימוש ימשיך תחת אותם התנאים על המכשיר החדש.

לאחר שתקופת הרשיון מסתיימת, האינפורמציה במערכת הניהול תהיה זמינה לפרק הזמן בו אנו שומרים את האינפורמציה בזמן בו הרשיון פעיל. לאחר מכן, האינפורמציה תמחק.